zhulian News
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อท่องเที่ยวญี่ปุ่น และสถานะของหนังสือเดินทางของท่านว่าอยู่ที่บริษัทหรือไม่ หน้าหลัก

สำคัญมาก 

กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัส BUS ประเภทอาหารของท่าน และสถานะของหนังสือเดินทางของท่านว่าอยู่ที่บริษัทหรือไม่

สำหรับผู้เดินทางชาวเมียนมาร์ ทางบริษัทฯจะประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เดินทางอีกครั้งค่ะรายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน