zhulian News
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ งานสัมมนาระดับผู้นำซูเลียนประเทศไทย จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 37 หน้าหลัก

รายชื่อผู้ที่ผ่านงานสัมมนาระดับผู้นำซูเลียน ประเทศไทย LEADERSHIP ครั้งที่ 37 จังหวัดภูเก็ต 

ร่วมเดินทางระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560

**หมายเหตุ**ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติงานสัมมนาผู้นำซูเลียนครั้งที่ 37

กรุณาแฟกซ์ใบตอบรับเพื่อเข้าร่วม งานสัมมนากลับมาที่ สำนักงานใหญ่

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้เท่านั้น!!! 

เบอร์แฟกซ์ 02-9256817(ฝ่ายการตลาด) มิฉะนั้นเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์!! 

หมายเหตุ   สมาชิกที่ร่วมเดินทาง กรุณาระบุอาหาร เจ/มุสลิม เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียม

 รายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน