จรรยาบรรณซูเลียน

กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ซูเลียน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง...ปกป้องสิทธิประโยชน์ของคุณ การเป็นสมาชิกซูเลียน คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่าที่ให้หลักประกันความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว นี้เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสมาชิกซูเลียนทุกคน ต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อ พิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวคุณเองและสมาชิกซูเลียนทุกคน

ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจซูเลียน

1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

2. อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นสมาชิก

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความรับผิดชอบด้านการเงินและผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน

3. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากซูเลียน

จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของซูเลียนอย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เป็นว่าธุรกิจซูเลียนคือ โอกาศในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนำมาซึ่งรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือการทำงานด้วยความมานะพยายามและความตั้งใจจริง

4. อย่าขายตัดราคา

จงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแคตตาล็อคอย่างเคร่งครัด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆและจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

5. ห้ามวางขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า

หรือ สถานที่ที่เป็นการจงใจในการวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกซูเลียน ทั้งนี้เนื่องจากระบบขยายงานของบริษัทฯ เป็นการขายตรงหลายชั้นซึ่งส่งเสริมการขายด้วยวิธีการแนะนำให้กับผู้มุ่งหวังเป็นหลัก การขายในสถานที่ดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบที่ถูกต้องในการขยายงาน และกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นอีกด้วย

6. อย่างพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

จงชี้แจงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริง และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ และเหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือ ได้รับผลดีที่สุดในการแนะนำ

7. อย่าทอดทิ้งลูกค้า

จงบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่องแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

8. ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบ

จงให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาและแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานของคุณ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม และจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน

9. อย่าพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน

จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งเพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

10. อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ซูเลียน

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ซูเลียนซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ สมาชิกซูเลียนดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนสมาชิก ดังนั้นสมาชิกตองไม่ช่วงชิงหรือตัดรวงผลประโยชน์จากความรู้หรือการติดต่อสมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ซูเลียนเด็ดขาด

11. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้สมาชิกในสายงานสำรองผลิตภัณฑ์ไว้มากกว่าจำนวนที่ขายได้ในแต่ละเดือนเพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิรามิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12. อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ซูเลียน หากสมาชิกต้องการใช้ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของบริษัทฯโปรดขออนุญาตพร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

13. การโอนสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกซูเลียน

- สมาชิกสามารถโอนสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกซูเลียนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้รับโอนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ - ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิก จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนและบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้นทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรสมาชิก - การโอนสถานภาพเป็นสมาชิก สามารถโอนให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเท่านั้น - ในการโอนสิทธิ์นั้น ผู้รับโอนจะได้รับตำแหน่งสูงสุดไม่เกิน ตำแหน่งผู้บริหารการขาย (SE) - การโอนสิทธิ์นั้นผู้รับโอนจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเครือข่าย (ดูรายละเอียดจากแผนการตลาด)

14. การต่ออายุสมาชิก บริษัทฯ จะต่อให้โดยไม่คิดค่าต่ออายุ

หากแต่สมาชิกท่านนั้น ๆ ต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2000 PV ใน 1 ปี

15. บริษัทฯ จะแจ้งวันหมดอายุใน Statement

16. กรณีเสียชีวิต

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้รับพินัยกรรมที่ระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้รับพินัยกรรมจะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ที่เสียชีวิตทุกประการ

17. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกซูเลียน

บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งมากกว่า ดังนี้ 17.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร 17.2 กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ 17.3 กรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น 17.4 กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง ทั้งนี้การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้เมื่อฝ่ายมติคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรสมาชิกแล้ว(การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิ่มถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทาบเป็นลายลักษณ์อักษร)

18. การกระทำของสมาชิกอันจะนำไปสู่มาตรการการลงโทษ

- สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัทฯ - สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบการ - สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกมีการกระทำที่แตกต่างไปจากแผนการตลาดของบริษัทฯ หรือการกระทำที่มุ่งให้เกิดรายได้โดยผิดไปจากระเบียบของบริษัทฯ - สมาชิกมีการกระทำที่ไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริตหรือมีพฤติการณ์ขายคะแนน (ที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งหรือรายได้) - สมาชิกมีการกระทำหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าซูเลียน

19. มาตรการลงโทษ

1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ล็อครหัส (หมายถึงไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมที่อนุญาตตามกฎหมายเลข 1 ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทน) ชั่วคราวหรือถาวรตามแต่ฐานความผิด 3. ปลดออกจากการเป็นสมาชิกโดยไม่จ่ายผลประโยชน์ทั้งปวง 4. ยกเลิกสัญญาโดยยังคงจ่ายผลประโยชน์ตามสิทธิ 5. ยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนโดยไม่จ่ายผลประโยชน์ทั้งปวง 6. ไม่อนุญาตให้โอนย้ายผู้จัดจำหน่าย
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 17 โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัท) มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษ โดยวิธีใดตามดุจพินิจ

****กฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****


สำคัญมากโปรดอ่าน

“ห้ามทำการโฆษณาสินค้า หรืออวดอ้างสรรพคุณของสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เกินจริง โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และให้รวมถึงการนำสัญลักษณ์ หรือ
ข้อความใดๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด มิให้นำไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ลงในสื่อใดๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยที่มิได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น”


เพื่อสิทธิประโยชน์อันสูงสุดที่ท่านสมาชิกพึงทราบ....

- เอเยนซี่ซูเลียนทั่วประเทศจะต้องทำการส่งยอดขาย (Posting Sales) ของเอเยนซี่ให้กับทางบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ทุกวัน ก่อนปิดทำการ -ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ZT2) หมายถึง ใบกำกับภาษี ที่เอเยนซี่ออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า โดยเป็นใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี ที่ออกให้ระหว่างวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน ของทุกเดือน

การโอนย้าย...
สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์การโอนย้ายได้ที่ เอเยนซี่ โดยท่านสมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สปอนเซอร์ พร้อมเซ็นชื่อรับรอง 4. ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย จำนวน 500 บาท (โอนเข้าบัญชี บ.ซูเลียน) 5. แบบฟอร์มการโอนย้าย (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 6. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร กรุงเทพ เท่านั้น (โดยจะเป็นสาขาใดก็ได้) ของผู้รับโอน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในกา รับโบนัส
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการโอนย้ายดังกล่าว (จำนวน 6 ข้อ) กรุณาจัดส่งมายังสำนักงานใหญ่ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 88 หมู่ 9
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 (วงเล็บมุมซองระบุ แผนกบันทึกข้อมูล) และหลังจากที่
บริษัท ฯ ได้รับเอกสารการโอนย้ายแล้ว
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

หมายเหต
- ผู้รับโอนย้าย จะต้องไม่มีรหัสสมาชิก (DRN) อยู่ก่อนแล้ว
- ผู้ที่รับโอนย้าย จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่มีรหัสสมาชิก จะต้องลาออกให้เสร็จเรียบร้อย
และสามารถทำการรับโอนได้ ภายหลังจากการลาออกไปแล้วในระยะเวลา 6 เดือน

การรับโบนัส ในกรณีออนไลน์...
บริษัท ฯ จะทำการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ ให้กับท่านสมาชิก ภายหลังจากที่ปิดยอดขายประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถ สั่งพิมพ์เสตรทเม้นท์ของท่านได้เองผ่านทาง www.zhulian.in.th
การรับเงินโบนัส และขึ้นเงิน ในกรณีเป็นเช็คและโบนัสวอเชอร์
(Bonus Voucher) : กรณีเป็นเช็ค
1. เช็คโบนัสไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้
2. เช็คโบนัสไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. เช็คโบนัสมีอายุ 180 วัน นับจากวันที่ระบุในเช็ค
4. หากท่านสมาชิก ไม่นำเช็คโบนัสเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 180 วัน ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายต่าง ๆ

หมายเหตุ : หากสมาชิกได้รับโบนัส และมีข้อผิดพลาดในกรณี ชื่อ-นามสกุล ผิด โปรดติดต่อบริษัท ฯ โดยด่วน (ก่อนถึงวันที่เช็คโบนัสหมดอายุ)


กรณีเช็คหาย
กรณีเช็คหาย กรุณาแจ้งความเช็คสูญหายก่อน โดยระบุเช็ค ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางใหญ่ แจ้งเลขที่เช็ค วันที่หน้าเช็ค จำนวนเงิน และนำเอกสารบันทึก การแจ้งความดังกล่าวพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันกับทางบริษัท ฯ และทางบริษัท ฯ จึงจะสามารถ ดำเนินการอายัดเช็คให้กับท่านได้ ซึ่งจะได้รับเช็คใหม่ภายใน 45-60 วัน

หมายเหตุ : บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการหักโบนัสของสมาชิกทุกกรณี เนื่องจากมีผลต่อการจ่ายโบนัสของสมาชิกท่านอื่น อีกทั้งยังผิดกฎหมาย


กรณีเป็นโบนัสวอเชอร์
1. ใบสำคัญจ่ายโบนัสนี้ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้
2. สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดภายในหกสิบวัน (60 วัน) นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบสำคัญนำจ่ายโบนัสนี้
3. ใบสำคัญนำจ่ายโบนัสนี้ จะระบุเอเยนซี่ที่ท่านสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. เอเยนซี่จะต้องรับผิดชอบการจ่ายเงินสดครบจำนวน และใบสำคัญนำจ่ายเงินสดนี้จะต้องมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ผู้รับ...

การลาออก...
สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์การลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ที่เอเยนซี่ โดยท่านสมาชิกจะต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบ
เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกที่ประสงค์จะลาออกพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สปอนเซอร์ พร้อม เซ็นชื่อรับรอง
3. กรอกแบบฟอร์มการลาออก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

หมายเหตุ : สมาชิกที่ทำเรื่องแจ้งความประสงค์ลาออกแล้ว ไม่สามารถทำการซื้อสินค้าใดๆ ได้ทั้งสิ้น

การยื่นเรื่องทำกองทุนรถยนต์...
สมาชิกในระดับผู้จัดการขายระดับอาวุโส (SSM) ขึ้นไป ที่ประสงค์จะทำคุณสมบัติกองทุนรถยนต์ กรุณากรอกแบบฟอร์ม (ZT54) ให้ครบถ้วนพร้อมระบุคันที่ทำคุณสมบัติ (คันที่1, คันที่ 2....) และระบุรอบระยะเวลาที่ทำคุณสมบัติ (ยอดขายเดือน...) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารเหมือนข้างต้น แต่เพิ่มสำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน มาพร้อมกับเอกสารดังกล่าวด้วย
เพื่อแจ้งความประสงค์ขอทำกองทุนรถยนต์ โดยขอแบบฟอร์มได้ที่เอเยนซี่ หรือ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
การขอรับกองทุนรถยนต์
สมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติกองทุนรถยนต์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ บริษัท
ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด โดยท่านสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบ
ฟอร์ม (ZT55) พร้อมแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอกองทุนรถยนต์ พร้อมเซ็นชื่อรับรอง จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ของผู้ขอกองทุนรถยนต์ พร้อมเซ็นชื่อรับรองจำนวน 2 ชุด
3. เอกสารการออกรถ
4. รูปถ่ายคู่กับรถยนต์ที่ประสงค์จะซื้อ 2 ใบ
5. แบบฟอร์มการขอรับกองทุนรถยนต์ (ZT55) โดยจัดส่งมายัง
สำนักงานใหญ่บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
ภายหลังที่บริษัทได้รับเอกสารแล้ว ซึ่งจะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน

การต่ออายุสมาชิก...
1. หากสมาชิกท่านใดมียอดซื้อสินค้าครบ 500 พีวี (ห้าร้อยคะแนน) ในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่สมัคร) ทางบริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุสมาชิก
ให้โดยอัตโนมัติ (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
2. ในกรณีหากไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ท่านสมาชิกจะต้องชำระ
ค่าต่ออายุสมาชิกจำนวนเงิน 125 บาท (ภายใน 60 วัน
นับจากวันหมดอายุ)
3. บัตรสมาชิกซูเลียน มีอายุบัตรหนึ่งปี นับจากวันที่สมัคร
4. สมาชิกสามารถตรวจสอบวันที่หมดอายุได้ในใบแจ้งโบนัส เสตรทเม้นท์, ในบัตรสมาชิก ใบเสร็จ (ZT2) หรือสามารถสอบถาม การหมดอายุได้ที่เอเยนซี่ทุกแห่ง
5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ แผนกบันทึกข้อมูล บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

เพิ่มเติม....
สำหรับสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่แนบมาพร้อมกับใบเสตรทเม้นท์ ขอให้ท่านเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อยื่นแบบผู้เสียภาษีประจำปี
สมาชิกกรุณาจัดส่งสำเนาบัตรประชาชนของท่าน พร้อมหนังสือรับรองบริษัทฯ / ห้างฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ในกรณีที่เข้าร่วมสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้
กองทุนท่องเที่ยว (Zhulian Travel Incentive Fund)
กองทุนแห่งความสำเร็จ (Royal Achieve)
กองทุนรถยนต์ (Car Fund)
กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศระดับเพชร (Diamond International Forum)
งานสัมมนาผู้นำซูเลียน (Seminar Leader Ship) โดยจัดส่งมายัง ฝ่ายบัญชี สำนักงานใหญ่
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทาง
บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้กับท่าน

กรุณาอย่า!!! จ่ายเงินให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่งล่วงหน้า ซึ่งขณะนั้นท่านยังไม่ได้รับสินค้า
การซื้อสินค้าทุกครั้ง ท่านต้องได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ZT2) จากเอเยนซี่ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ซูเลียนฯ หากท่านไม่ได้รับใบเสร็จดังกล่าวจากทางเอเยนซี่ ซึ่งหากเกิดการ ผิดพลาดในกรณีที่ท่านไม่ได้รับโบนัส
หรือคะแนน (PV) ไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน
....ทุกครั้งที่ซื้อของ ควรตรวจสอบใบเสร็จให้เรียบร้อยก่อนออกจากร้าน