งานสัมมนาระดับผู้นำซูเลียนครั้งที่ 37 (ZHULIAN Leadership 37) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต หน้าหลักกิจกรรม